Tryfonova M.D.
  • главная
  • Договір

Договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання медичних послуг


Фізична особа-підприємець Трифонова Марія Вікторівна (наказ Міністерства охорони здоров’я України про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики № 1077 від 16.05.2019) (надалі – Виконавець), пропонує фізичним особам (надалі – Пацієнт) отримати платні медичні послуги (надалі – Послуги) на умовах, передбачених цим Публічним договором про надання медичних послуг (надалі – Договір).

Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на сайті Виконавця за адресою: http://tryfonovamd.com/

Цей Договір є публічним відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Пацієнтів. З метою повідомлення Пацієнтів про єдині умови надання Виконавцем Послуг, Виконавець публікує цей Договір про таке:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акцепт – надання Пацієнтом повної і безумовної відповіді Виконавцеві на його пропозицію укласти Договір. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта до Виконавця для отримання Послуг чи вчинення інших дій, передбачених цим Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання Плану лікування, початок фактичного отримання Послуг, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Договору. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладення Договору.

Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає Пацієнт при його опитуванні лікарем.

Амбулаторне лікування – надання Послуг у визначені години прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у медичному закладі.

Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень.

Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

Інформована добровільна згода – згода Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у письмовій формі та може додатково оформлюватися у формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги.

Методика – певний порядок та обсяги застосування методів лікування, обстеження тощо.

Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

План лікування – обраний лікарем і погоджений з Виконавцем обсяг, види та порядок надання Послуг. План лікування може змінюватися враховуючи стан здоров’я Пацієнта та інші обставини.

Профілактика – комплекс заходів з попередження захворювань.

Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації.

Публічний договір – правочин про надання та отримання Послуг, який встановлює однакові для всіх Пацієнтів умови надання цих Послуг.

Сторони Договору (Сторони) – Виконавець та Пацієнт.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Пацієнта надати платні Послуги, а Пацієнт зобов’язується їх прийняти та оплатити на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Медичні послуги, що передбачені цим Договором, надаються Виконавцем амбулаторно або, в окремих випадках, за місцем проживання (перебування) Пацієнта.

1.3. До Послуг, які надаються відповідно до умов цього Договору, входять:

- біоревіталізація;

- мезотерапія обличчя;

- ін’єкційна контурна пластика;

- плацентотерапія;

- лазерне шліфування;

- діамантовий пілінг;

- процедура «друга шкіра»;

- лікування судинних утворень та куперозу;

- coollifting;

- плазмаліфтинг;

- SMAS-ліфтинг;

- процедура Попелюшки;

- лазерна біоревіталізація;

- лікування целюліту;

- ендосферотерапія;

- кріоліполіз;

- ліполітична терапія;

- вагінальне омолодження;

- висвітлення інтимної ділянки у чоловіків та жінок;

- плазмаліфтинг для росту волосся;

- видалення татуювань та татуажу;

- тощо.

Деталізація та вартість Послуг, які надаються Виконавцем, містяться в Прейскуранті.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну освіту і відповідають кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

2.2. Послуги надаються з використанням сертифікованого медичного обладнання та дозволених до використання в Україні лікарських засобів і виробів медичного призначення.

2.3. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.

2.4. Надання Послуг здійснюється за умови надання Пацієнтом Інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися у формі, визначеній Виконавцем перед наданням першої Послуги. Сторони погодили, що підписання Інформованої добровільної згоди є необхідною попередньою умовою для початку надання Послуги.

2.5. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або шляхом обміну повідомленнями в месенджерах або в соціальних мережах.

2.6. Послуги за цим Договором надаються лише за умови попередньої оплати у розмірі 100% їх вартості.

2.7. Вартість Послуг визначається Прейскурантом.

2.8. Дата та точний час надання Послуг визначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом у телефонному режимі, за допомогою месенджерів або при особистому візиті Пацієнта.

2.9. Виконавець може додатково повідомляти Пацієнта про час надання Послуг шляхом здійснення контрольного дзвінка або смс-розсилки у день, що передує дню надання Послуг.

2.10. Контрольний дзвінок не здійснюється у разі замовлення Послуг у день надання таких Послуг.

2.11. Якщо в ході надання замовлених Послуг за цим Договором виникне необхідність у наданні додаткових Послуг, такі Послуги замовляються додатково і оплачуються окремо.

2.12. Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Не починати надання Пацієнтові Послуг (чи призупинити/припинити їх надання) у випадках:

а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології) чи станів, лікування яких не може здійснюватися Виконавцем через ліцензійні обмеження, невідповідну кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність Виконавця;

б) виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного методу надання Послуг;

в) Пацієнт не здійснив оплату в розмірі повної вартості Послуги та/або при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

г) відмови Пацієнта від підписання Інформованої добровільної згоди, інших анкет, згод або заяв, встановлених Виконавцем; відмова від надання даних щодо анамнезу; відмова від пред’явлення документів, що ідентифікують особу Пацієнта;

д) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

е) неприбуття Пацієнта у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг;

є) фактичної неможливості надання Виконавцем запитуваної Пацієнтом Послуги;

ж) наявності медичних протипоказань до отримання Послуг за допомогою методів, які були визначені Сторонами;

з) відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

и) у разі, якщо Пацієнт наполяже на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

і) недотримання Пацієнтом встановлених Лікуючим лікарем приписів або графіку надання Послуг;

ї) відсутності між Лікуючим лікарем та Пацієнтом терапевтичної співпраці (відповідно до статті 78 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров'я» медичні працівники зобов'язані дотримувати вимог професійної етики і деонтології, що включає встановлення взаємовідносин довіри між лікарем та Пацієнтом. З метою запобігання порушенню етичних норм лікар має право відмовитися від ведення Пацієнта і передати Пацієнта іншому фахівцеві, якщо він може встановити з Пацієнтом терапевтичну співпрацю. Терапевтична співпраця - це такі взаємні стосунки між лікарем і Пацієнтом, коли вони обоє розуміють, з якою метою проводиться лікування, в чому воно полягає, і лікар готовий його проводити, а Пацієнт готовий виконувати призначення і розуміє їх сенс. Якщо така співпраця відсутня, досягнення прогнозованого результату лікування стає сумнівним, а сенс самого лікування нівелюється, відповідно якість лікування не може бути забезпечена на належному рівні).

3.1.2. Відмовитись від цього Договору у випадку невиконання Пацієнтом умов та/або обов’язків, передбачених цим Договором.

3.1.3. .В разі запізнення Пацієнта більше, ніж на 15 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання Послуг, а також відмінити всі наступні візити, якщо Пацієнт спізнюється або не з’являється за отриманням Послуг.

3.1.4. Відмовити у наданні Послуг та/або припинити надання Пацієнту Послуг та вимагати від Пацієнта залишення території провадження господарської діяльності Виконавця у разі порушення Пацієнтом умов цього Договору та/або будь-якого із Правил внутрішнього розпорядку, та/або обов’язків, передбачених Положенням про права та обов’язки пацієнтів Виконавця, та/або умов, передбачених затвердженою Виконавцем пам’яткою Пацієнту у наданні Послуг.

3.1.5. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

3.1.6. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.

3.1.7. На відшкодування матеріальної шкоди, заданої Пацієнтом у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця під час надання Послуг за цим Договором.

3.1.8. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

3.1.9. Проводити акційні заходи, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

3.1.10. Отримувати плату за Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

3.1.11. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування.

3.1.12. Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Пацієнту Послуги, окрім передбачених цим Договором випадків призначення Лікуючого лікаря за погодженням з Пацієнтом.

3.1.13. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань, самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з метою їх усунення.

3.1.14. Вести фото- та/або відео фіксацію на території провадження господарської діяльності Виконавця, в тому числі процесу надання Послуг та в подальшому використовувати результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України, забезпечивши анонімність Пацієнта.

3.1.15. Перенести візит у випадку непередбачуваної відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для надання Послуг за згодою Пацієнта.

3.1.16. Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального Плану лікування.

3.2. Пацієнт має право:

3.2.1. На отримання Послуг належної якості.

3.2.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.

3.2.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання Пацієнта при наданні Послуг.

3.2.4. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медичними працівниками Виконавця Послуг, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті надання Послуг.

3.2.5. Вимагати заміни лікуючого лікаря з обов’язковим зазначенням причин такої вимоги.

3.2.6. На таємницю про стан здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.

3.2.7. Відмовитися від подальшого отримання Послуг у будь-який момент, попередньо оплативши вартість Послуг, які були фактично надані на момент відмови.

3.3. Виконавець зобов’язується:

3.3.1. Надати Послуги належної якості відповідно до вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені на території України.

3.3.2. Використовувати якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в Україні.

3.3.3. Належним чином (повно та доступно) інформувати Пацієнта про мету, терміни надання Послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

3.3.4. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, сімейну та інтимну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

3.3.4. У разі критичного стану Пацієнта організувати негайне його транспортування до спеціалізованих медичних закладів. Вартість транспортування та консультацій з інших медичних закладів сплачується Пацієнтом окремо.

3.3.5. Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуг.

3.3.6 . На вимогу Пацієнта надати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

3.3.7. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

3.4. Пацієнт зобов’язується:

3.4.1. Приймати надані Виконавцем належним чином Послуги,.

3.4.2. Своєчасно прибути до Виконавця для отримання Послуг, а також сумлінно виконанувати всі усні чи письмові приписи та рекомендаціиї лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Виконавця, що задіяний у наданні Послуг, у т. ч. щодо режиму, харчування та прийому лікарських засобів. Не допускати під час отримання Пацієнтом Послуг у Виконавця прийняття лікарських засобів та проведення медичних втручань, які не узгоджені з лікуючим лікарем Виконавця.

3.4.3. Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані, та інформацію для анамнезу (в тому числі про наявні алергічні реакції та/або протипоказання), які вносяться до медичної документації, у т. ч. анкет.

3.4.4. Забезпечити явку на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я.

3.4.5. Заповнювати та підписувати інформовані добровільні згоди, анкети, заяви, інші необхідні документи, у т. ч. узгоджений План лікування, тощо.

3.4.6. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання Послуг.

3.4.7. Прибути в місце надання Послуг в дату та час надання медичних послуг за 5-10 хвилин до призначеного часу.

3.4.8. Забезпечити неухильне дотримання призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження, приписів і рекомендації лікарів Виконавця, Правил внутрішнього розпорядку та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання Послуг Виконавцем.

3.4.9. До укладання Договору ознайомитися з Прейкурантом Виконавця, Правилами внутрішнього розпорядку Виконавця, іншими правилами перебування та обслуговування Пацієнтів Виконавця.

3.4.10. Негайно повідомляти Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Послуг, які є предметом цього Договору, шляхом письмового звернення до Виконавця. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

3.4.11. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та (або) являється конфіденційною інформацією.

3.4.12. Завчасно повідомляти Виконавця про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом.

3.4.13. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

3.4.14. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.4.15. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які були надані Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.

3.4.16. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи містяться в затвердженому Виконавцем Прейскуранті.

4.2. Пацієнт здійснює попередню оплату Послуг у розмірі 100% їх вартості:

- шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця;

- шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного

пристрою банку Виконавця;

- шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця;

- іншим способом, не забороненим чинним законодавством України.

Оплата здійснюється до початку надання Послуг.

4.3. Пацієнт має право залучити до оплати Послуг за цим Договором інших осіб, у т. ч. приватних спонсорів, інші організації. В цьому разі перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.

4.4. Валютою розрахунку за цим Договором є українська гривня.

4.5. Якщо сума вартості наданих Послуг перевищує внесену пацієнтом попередню оплату, то різницю Пацієн повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

4.6. Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуг в рамках офіційно оприлюднених акційних заходів Виконавця відповідно до законодавства України.

4.7. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню підлягає і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання медичних послуг та дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

4.8. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг повертається Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта до Виконавця із відповідною заявою.

4.9. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

4.10. В усіх випадках, коли вартість наданих Пацієнту Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.

4.11. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. У випадку, якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати завершення надання кожної Послуги Пацієнт не звертається до Виконавця з претензіями щодо якості або об’єму, процесу надання відповідної конкретної Послуги, Послуги вважаються прийнятими Пацієнтом, і таким чином Пацієнт підтверджує, що у нього відсутні будь-які претензії до Виконавця щодо якості, об’єму та кількості наданих за цим Договором послуг.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

6.2. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:

а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;

б) відмови Пацієнта від продовження отримання Послуг та/або дострокового розірвання Договору;в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Пацієнтом істотних відомостей про стан здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи іншихспецифічних реакцій на лікарські засоби, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я;

г) недотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця, Плану лікування;

д) порушення Пацієнтом затверджених Виконавцем Правил внутрішнього розпорядку;

е) використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

є) отримання Послуг, передбачених Планом лікування, в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування;

ж) розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням Послуг за цим Договором;

з) несвоєчасне повідомлення Пацієнтом лікуючого лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору.

6.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс-мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

6.4. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.

6.5. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

6.6. В разі запізнення Пацієнта більше ніж на 15 хвилин або якщо Пацієнт не з’явилися в місці надання медичних послуг, в назначену дату та час надання медичних послуг, Виконавець в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання Послуг на інший можливий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів, про що повідомляє Пацієнта.

6.8. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:

6.8.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;

6.8.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був повідомлений Лікуючим лікарем;

6.8.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих Лікуючим лікарем.

6.9. Замовник несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Виконавця, надання Виконавцю повної і достовірної інформації, необхідної для надання медичних послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов'язань.

6.10. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку з урахуванням положень Договору, згідно з чинним законодавством України.

6.11. Усі суперечки щодо методів надання Послуг, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами.

6.12. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються Виконавцю, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.

6.13. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Пацієнта на призначені Виконавцем при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою.

6.14. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спір підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до законодавства України.

6.15. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення (акцептування) його Пацієнтом та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором та/або законодавством України. Щодо кожного конкретного Пацієнта цей Договір діє до повного виконання Плану лікування чи медично обґрунтованої необхідності припинити надання Послуг, а щодо фінансових зобов’язань – до повного їх виконання.

7.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування можуть змінюватися Виконавцем в залежності від стану здоров'я Пацієнта та інших обставин, які впливають на процес надання Послуг.

7.3. Правила внутрішнього розпорядку та діючі тарифи на Послуги затверджуються Виконавцем і розміщуються на веб-сайті Виконавця за адресою: http://tryfonovamd.com/, а також в Куточку споживача Виконавця та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта.

7.4. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях за місцем провадження господарської діяльності Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях за місцем провадження господарської діяльності Виконавця, пріоритет має примірник, оприлюднений на веб-сайті Виконавця за адресою: http://tryfonovamd.com/

7.5. У випадку внесення змін до цього Договору Виконавець зобов'язаний повідомити про це Пацієнта не менше, ніж за 5 календарних днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності Виконавця.

7.6. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони домовились про повну конфіденційність окремих положень цього Договору, яка передбачає збереження Виконавцем у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також обставин надання Послуг.

8.2. Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття та доступу до конфіденційної інформації.

8.3. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) та вжити всіх належних заходи по її нерозголошенню. Передача вказаної інформації будь-яким третім особам, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами, може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України.

8.4. Пацієнт несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації при наданні доступу третім особам до телефону або електронної пошти, які надані ним при первинній реєстрації та/або до особистого електронного кабінету.

8.5. Виконавець вживає всіх можливих заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несе відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на програмне забезпечення Виконавця або фізичне викрадення носіїв інформації.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. У випадку проведення складних процедур - Пацієнт додатково дає письмову інформовану згоду на їх застосування у вигляді документа встановленої форми. Згода на медичні втручання може братися і в інших випадках.

9.2. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщені Виконавця відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео-, фотозйомка, тощо) без дозволу Виконавця.

9.3. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника та Пацієнта, здійснюється Виконавцем відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Виконавець не несе ніякої відповідальності за особисті речі чи будь-які предмети Пацієнта, що були залишені ним в зонах загального користування медичного закладу, в зоні очікування, в роздягальні або в туалеті.

10. ЗГОДИ

10.1. Пацієнт усвідомлює, що з метою контролю якості обслуговування, його телефонна розмова з працівниками Виконавця може бути записана, та надає на це свою згоду.

10.2. Пацієнт надає свою згоду на аудіо-, відеоспостереження, що ведеться за місцем провадження господарської діяльності Виконавця, а також на фото-, аудіо- та відео фіксацію себе (в тому числі під час та після надання Послуг).

10.3. Пацієнт усвідомлює та погоджується, що Виконавець має право використовувати дані, що отримані внаслідок проведеної фото-, аудіо-, відеофіксації у разі виникнення конфлікту з метою встановлення істини та захисту законних прав та інтересів Виконавця (в тому числі в правоохоронних органах, судових органах, інших державних органах, установах, але не обмежуючись, при зверненні за правовою допомогою до адвокатів).

10.4. Пацієнт дає повну згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (в тому числі розповсюдженням, реалізацією, передачею тощо), знеособленням, блокуванням та знищенням персональних даних Пацієнта в базі персональних даних Виконавця.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТРИФОНОВА МАРІЯ ВІКТОРІВНА

РНОКПП: ______________.

Дата запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 03.01.2018; номер запису: 23540000000012469

Місце провадження господарської діяльності з медичної практики:

- м. Київ, вул. Антоновича, 74.

- м. Київ, вул. Набережно-Рибальська 5

Телефон: +38 097 555 54 54

http://tryfonovamd.com/

https://www.instagram.com/tryfonovamd.clinic/

Tryfonova M.D.